CGODDI

El Consell General de Col·legis Oficials de Decoradors i Dissenyadors d’Interior és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia, formada pels Col·legis Oficials Territorials de tot l’estat espanyol.

Són els seus fins coordinar als Col·legis Oficials pertanyents a les diferents Comunitats Autònomes, representar-los davant l’Administració de l’Estat i les Institucions Internacionals i fomentar que, a través del control normatiu i el visat dels projectes, es contribuïsca a la millora de la qualitat de vida dels usuaris dels serveis professionals.