1

Unha vez recibida a comunicación da súa admisión, a asociación en cuestión designará o seu representante na Xunta Directiva de READ. Ademais, cada asociación terá un delegado/a por cada 50 persoas asociadas (ou fracción) nas asembleas.

2

Enviar ao enderezo de correo electrónico info@designread.es a seguinte documentación escaneada:

  • Certificación. Unha vez adoptado en asemblea o acordo de pertencer a READ, o/a secretario/a da asociación deberá expedir unha certificación co seu contido, é dicir, expide tanto o acordo para solicitar a incorporación a READ, como o número de delegados que terá e a designación da persoa que representará á asociación na Xunta Directiva de READ.
  • Estatutos da asociación solicitante.
  • Carta, datada e asinada, solicitando a incorporación e facilitando os datos de contacto.

3

Recibida a documentación e examinada pola Xunta Directiva de READ, se é correcta e está completa, este órgano procede á adopción do acordo de admisión da solicitude. Este acordo é ratificado posteriormente pola Asemblea Xeral de READ.

4

A asociación en cuestión debe adoptar un acordo na súa propia Asemblea Xeral para solicitar a súa incorporación a READ.